کد پیشواز نوحه ترکی سیدمحمد عاملی برای همراه اول، ایرانسل و رایتل بسته کامل

مجموعه کامل کد آهنگ پیشواز مداحی و روضه خوانی ترکی با صدای سید محمد عاملی برای سیمکارت‌های همراه اول و ایرانسل و رایتل

کد پیشواز نوحه ترکی سید محمد عاملی، پیشواز مداحی‌های مشهور ترکی محمد عاملی

 

کد پیشواز نوحه ترکی گلدیم هرایه قارداش سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117177

کد پیشواز همراه اول : 95734

 

کد پیشواز نوحه ابا صالح سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117155

کد پیشواز همراه اول : 95709

کد راینواز رایتل : 4009684

 

کد پیشواز نوحه ترکی یزلر حسینه قربان سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117209

کد پیشواز همراه اول : 95763

 

 

کد پیشواز نوحه ترکی هارای ننه سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117184

کد پیشواز همراه اول : 95740

 

کد پیشواز قارداشیم ابوالفضل سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117136

کد پیشواز همراه اول : 95736

کد راینواز رایتل : 4009705

 

کد پیشواز دریای القم سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117163

کد پیشواز همراه اول : 95719

کد راینواز رایتل : 4009692

 

کد پیشواز هوای بین الحرمین سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117185

کد پیشواز همراه اول : 95741

 

کد پیشواز کل اوغول گون باتدی سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117187

کد پیشواز همراه اول : 95746

 

کد پیشواز باب المراد ابوالفضل سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117160

کد پیشواز همراه اول : 95715

کد راینواز رایتل : 4009688

 

کد پیشواز گوزل آرخام الیم سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117182

کد پیشواز همراه اول : 95738

 

کد پیشواز یا حسین فخر درم سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117200

کد پیشواز همراه اول : 95761

 

کد پیشواز گینه بیر هفته سایدیم سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117180

کد پیشواز همراه اول : 95737

 

کد پیشواز گل هرایه قارداش سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117175

کد پیشواز همراه اول : 95732

 

کد پیشواز ابر بهارم سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117156

کد پیشواز همراه اول : 95712

کد راینواز رایتل : 4009685

 

کد پیشواز دادخواهیم الله سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117162

کد پیشواز همراه اول : 95718

کد راینواز رایتل : 4009691

 

کد پیشواز گلدی گینده ماه محرم سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117176

کد پیشواز همراه اول : 95733

 

کد پیشواز اویان وزیریم اوالفضل سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117131

کد پیشواز همراه اول : 95755

کد راینواز رایتل : 4009711

 

کد پیشواز حسین بهشتین آقاسی سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117137

کد پیشواز همراه اول : 95743

کد راینواز رایتل : 4009706

 

کد پیشواز چاتدی ماتم آیی سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117161

کد پیشواز همراه اول : 95717

کد راینواز رایتل : 4009690

 

کد پیشواز شکرت کنم خدایا سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117134

کد پیشواز همراه اول : 95758

کد راینواز رایتل : 4009714

 

کد پیشواز مشکیوی دولدور گداخ سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117191

کد پیشواز همراه اول : 95751

 

کد پیشواز ای تشنه شیرخواریم سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117150

کد پیشواز همراه اول : 95727

کد راینواز رایتل : 4009701

 

کد پیشواز یازدوق ابوالفضلین آدین سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117201

کد پیشواز همراه اول : 95762

 

کد پیشواز آقام آقام ابوالفضل سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117158

کد پیشواز همراه اول : 95713

کد راینواز رایتل : 4009686

 

کد پیشواز ای منیم قارداشیم سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117148

کد پیشواز همراه اول : 95725

کد راینواز رایتل : 4009699

 

کد پیشواز اوغلوم باتوب دی سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117141

کد پیشواز همراه اول : 95754

کد راینواز رایتل : 4009710

 

کد پیشواز ای یاریم ابوالفضل سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117151

کد پیشواز همراه اول : 95728

کد راینواز رایتل : 4009702

 

کد پیشواز هایانداسان آی ابوالفضل سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117186

کد پیشواز همراه اول : 95742

 

کد پیشواز لای لای ابوالفضل سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117188

کد پیشواز همراه اول : 95748

 

کد پیشواز ای دلبر آزادگان سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117152

کد پیشواز همراه اول : 95730

کد راینواز رایتل : 4009697

 

کد پیشواز پیشواز محرم سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117132

کد پیشواز همراه اول : 95756

کد راینواز رایتل : 4009712

 

کد پیشواز سلام ما به محرم سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117133

کد پیشواز همراه اول : 95757

کد راینواز رایتل : 4009713

 

کد پیشواز حسین شهبازوم سیندی سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117139

کد پیشواز همراه اول : 95745

کد راینواز رایتل : 4009708

 

کد پیشواز دوشدی بلایه باشیم سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117145

کد پیشواز همراه اول : 95721

کد راینواز رایتل : 4009694

 

کد پیشواز مشکیمنن دین اوخ سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117190

کد پیشواز همراه اول : 95750

 

کد پیشواز غیرتلی سرداریم سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117153

کد پیشواز همراه اول : 95735

کد راینواز رایتل : 4009704

 

کد پیشواز اصغریم اوخلاندی سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117159

کد پیشواز همراه اول : 95714

کد راینواز رایتل : 4009687

 

کد پیشواز گل گوزومنن اوخی چک سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117174

کد پیشواز همراه اول : 95731

 

کد پیشواز ای امیر حرم سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117147

کد پیشواز همراه اول : 95723

کد راینواز رایتل : 4009696

 

کد پیشواز نوکرون میدانه قارداش سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117192

کد پیشواز همراه اول : 95753

 

کد پیشواز یار گمگشته کجایی سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117202

 

کد پیشواز یا حبیبی یا حسین سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117199

کد پیشواز همراه اول : 95760

 

کد پیشواز دولانیم من باشیوا سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117144

کد پیشواز همراه اول : 95720

کد راینواز رایتل : 4009693

 

کد پیشواز عشقوی دیلده سسلیم سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117146

کد پیشواز همراه اول : 95722

کد راینواز رایتل : 4009695

 

کد پیشواز ای دل محرم آمده سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117149

کد پیشواز همراه اول : 95724

کد راینواز رایتل : 4009698

 

کد پیشواز محرم اولدی سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117189

کد پیشواز همراه اول : 95749

 

کد پیشواز ای زینت ماسوا سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117143

کد پیشواز همراه اول : 95729

کد راینواز رایتل : 4009703

 

کد پیشواز ترکان آذری سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117135

کد پیشواز همراه اول : 95759

کد راینواز رایتل : 4009715

 

کد پیشواز خورشید من سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117140

کد پیشواز همراه اول : 95747

کد راینواز رایتل : 4009709

 

کد پیشواز یا اباصالح مدد 2 سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117179

کد پیشواز همراه اول : 95711

 

کد پیشواز حسین جان سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117138

کد پیشواز همراه اول : 95744

کد راینواز رایتل : 4009707

 

کد پیشواز ای سرو خوش رفتار من سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117142

کد پیشواز همراه اول : 95726

کد راینواز رایتل : 4009700

 

کد پیشواز گور اوچ پر اوخ سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117183

کد پیشواز همراه اول : 95739

 

کد پیشواز به صحرا سر نهادیم سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117157

کد پیشواز همراه اول : 95716

کد راینواز رایتل : 4009689

 

کد پیشواز یا اباصالح مدد 1 سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117178

کد پیشواز همراه اول : 95710

 

کد پیشواز نیایش سیدمحمد عاملی

کد پیشواز ایرانسل: 44117193

کد پیشواز همراه اول : 95752

 

نظرات (۰)
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">